top of page

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on HZPC Kantaperuna Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 16.10.2018. Viimeisin muutos 16.10.2018.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Yritys: HZPC Kantaperuna Oy (myöh. Kantaperuna)

Y-tunnus: 2504591-8

Osoite: Leppiojantie 11, 91800 TYRNÄVÄ

Puhelin: 0207614800

email: info@kantaperuna.com

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Nimi: Pasi Viuhkola

Sähköpostiosoite: pasi.viuhkola@kantaperuna.com

3. REKISTERIN NIMI

Yrityksen asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Kantaperunan asiakkaan ja Kantaperunan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

  • Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.

  • Asiakassuhteiden analysointi, ryhmittely ja raportointi sekä Kantaperunan liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset.

  • Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely.

  • Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

  • yrityksen nimi sekä yhteyshenkilö

  • osoite ja laskutustiedot

  • y-tunnus

  • sähköposti ja puhelinnumero

Asiakastiedot

  • asiakaspalvelussa syntynyt asiakkuudenhallintatieto

  • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ylläpitämisen ajan. Asiakkuuden päätyttyä poistamme henkilötiedot tai sovittaessa säilytämme tietoa pitempään.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (HetiL 8 § 1 ja 2 kohdat) mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Rekisteriä päivitetään asiakkaalta eri vaiheissa saaduilla tiedoilla.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisterinpitäjä ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin.

Rekisterinpitäjä käyttää ulkoisia alihankkijoita, jolloin palveluntarjoajat toimivat rekisterinpitäjän lukuun. Alihankkijoihin eli henkilötietojen vastaanottajaryhmiin kuuluvat esimerkiksi tilitoimisto ja tietojärjestelmätoimittajat. Mainituilla henkilötietojen käsittelijöillä ei ole oikeutta käsitellä henkilötietoja muutoin kuin rekisterinpitäjän lukuun.

Varmistamme, että palveluntarjoajat noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Tietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti (info@kantaperuna.com) rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti (info@kantaperuna.com) rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

bottom of page